ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 จำนวน 4 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 4 แห่งด้วยค่ะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.edpex.org/2019/07/edpex200-6.html

เขียนเมื่อ 2019-07-31 16:29:20 น. (view: 572)

รูปภาพประกอบข่าว
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 จำนวน 4 หน่วยงาน

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 จำนวน 4 หน่วยงาน

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 จำนวน 11 หน่วยงาน

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 จำนวน 11 หน่วยงาน